Privacybeleid

Privacyverklaring Oudfitt.nl 


Inleiding:


Deze verklaring is van toepassing op alle door Oudfitt.nl geleverde producten en diensten.

Oudfitt.nl, gevestigd te Duiven, Zadelmakerstraat 72, 6921 JE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 


Persoonsgegevens die wij verwerken 


Oudfitt.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Oudfitt.nl van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Oudfitt.nl in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:


 • Voorletters      en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens      (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer      (mobiel of vast)
 • E-mailadres 
 • Bankgegevens


Oudfitt.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens 


Waarom we gegevens nodig hebben


Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Oudfitt.nl, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 


• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 


• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 


• Om goederen en diensten bij u af te leveren. 


• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


· Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Oudfitt.nl. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Oudfitt.nl. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.


Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.


Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?


Bij de verwerking van persoonsgegevens is Oudfitt.nl gebonden aan de daarvoor geldende


wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Oudfitt.nl zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 


Hoe lang we gegevens bewaren


Oudfitt.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Oudfitt.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 


In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)


Oudfitt.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@oudfitt.nl.


Beveiliging


Oudfitt.nl hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Oudfitt.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij [naam bedrijf]toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Oudfitt.nl gebruik maakt van de diensten van derden, zal Oudfitt.nl in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 


Uw privacy rechten


Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Oudfitt.nl u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@oudfitt.nl. 


Vragen 


Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@oudfitt.nl.


Dit privacy statement is opgesteld d.d. 12-04-2019  
Privacy statement MINDFUL2.NL
  [ENG]


Introduction:


This statement applies to all products and services provided by Oudfitt.nl.


Oudfitt.nl, with its registered office in [address details], is responsible for the processing of personal data as mentioned in this privacy statement.


Personal data we process 


Oudfitt.nl processes your personal data because you use our services and/or because you have provided it to us. Data which Oudfitt.nl may need from you or is necessary with regard to the objectives as listed below and that Oudfitt.nl in any case and at least processes include:


 • Initials and surname
 • Gender
 • Date of birth
 • Company name
 • Address details (consisting of street name,      house number and ZIP code)
 • Telephone number (mobile or fixed line)
 • E-mail address 
 • Bank details


Oudfitt.nl does not process special personal data.


Why we need data


As soon as you have entered into an agreement with Oudfitt.nl, we want to be of service to you in the best possible way. We will therefore use your data for the following objectives:


• To call or e-mail you if the performance of our services requires it.


• To inform you about changes in our services and products. 


• In order to deliver products and services to you. 


• If we are legally obliged thereto, like data we need for our tax declaration.


· Data can also be used for promotional or marketing purposes that relate to the type of services provision by Oudfitt.nl. For example, in order to inform you through our newsletter about a new activity of Oudfitt.nl. If you do not want to receive our newsletter, you can click on the button ‘deregister’ at the end of the newsletter.


We can solely use your data for any other objective than originally intended, if both objectives are closely related. 


Which rules apply to the processing of personal data?


In the processing of personal data, Oudfitt.nl is bound by applicable laws and legislation and keeps up to date with relevant developments. In this meaning Oudfitt.nl retains the right to change the privacy statement in order to link the text to the latest state of affairs, as mentioned at the end of the privacy statement. 


How long do we save data?


Oudfitt.nl will save your data no longer than strictly necessary and in order to put into practice the objectives for which your data was collected. 


Sharing with others/provision of data to third parties
Oudfitt.nl does not sell your data to third parties and only provides it when absolutely necessary to perform our agreement with you or if it complies with a legal obligation. We enter into agreements with processing agents to ensure a similar level of security and confidentiality of your data. 


Record of website visits (public section)


Oudfitt.nl only uses technical and functional cookies. A cookie is a tiny text file that is saved on your computer, tablet or smartphone when you visit our websites for the first time. The cookies we use are necessary for the technical processing of the websites and for your ease of use. They ensure that the websites function properly and remember your configuration preferences. You are able to deregister cookies by configuring your internet browser in such a way that cookies are no longer saved. In addition, you can delete all information that was earlier saved by changing your browser settings.


View, change or delete data


Naturally, you always have the possibility to view, correct or delete all personal data known to us. 


Hereto you can send a specified request to info@oudfitt.nl.


Security


Oudfitt.nl places great store to the security and protection of your personal data. Oudfitt.nl has installed fitting technical and organisational measures to secure your personal data and protect it against loss, change, abuse or any (other) form of wrongful processing. Each person, who has access to personal data at Oudfitt.nl and/or processes it, is obliged to non-disclosure of this data, in as far as applicable laws and legislation do not stipulate differently. In case Oudfitt.nl uses third parties, Oudfitt.nl will set up agreements in relation to the necessary security measures within the scope of the protection of personal data. If the impression exists that your personal data is insufficiently protected or indications of abuse are present, please contact us. 


Your rights with regard to privacy 


When you request a viewing, correction, placement or deletion of your personal data, Oudfitt.nl will inform you within five days. You can submit this request through an e-mail to info@oudfitt.n. 


Questions


For questions or remarks about the processing of your personal data and this Privacy Statement, you can contact us through an e-mail to info@oudfitt.nl. 


This privacy statement was drawn up on 12-04-2019.Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).


reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.